Co je veřejná správa a také ochrana?

Rate this post

Co je veřejná správa a také ochrana?Princip veřejné správy. Správní právo zpracovává regulaci společnosti, označuje a také vytváří činnost PA spolu se vztahy mezi PA a také různými dalšími subjekty právního systému, a to jak v případě, že jedná jako „orgán“ (vynakládá autoritativní moc), tak i v případě, že slouží jako jakýkoli druh „soukromého subjektu“ (pomocí metod a nástrojů výlučné regulace, jak navrhuje krátký článek 1-bis, zákon č. 241/1990, zavedený nařízením č. 15/2005). Pojem lze rozpoznat ve smyslu: a) účel; b) Subjektivní. S odkazem na bod a) provádí PA úkol vedený ke konkrétnímu zacházení s veřejnými vášněmi, prováděný v souladu s právními předpisy a v souladu s cíli stanovenými stejným (zákonem). Rozdíl mezi “ politickým úkolem „a také“ manažerským úkolem “ si zaslouží pozornost: první má tendenci být u soudu nepopiratelný (např. krátký článek 31, TU Consiglio di Stato, upřesňující: půvab u soudu aktů nebo postupů uvolněných federální vládou při výkonu politické moci je vynechán); 2., Velmi volitelný, přesto neustále náchylný k napadení u soudu.

Že neexistuje obecná právní definice

S doporučením k bodu b) je PA soubor struktur vyvinutých pro efektivitu administrativních funkcí. Z tohoto důvodu je populární, že neexistuje obecná právní definice, zatímco zákonodárce se obává definování PA pouze pro konkrétní místo (např. příspěvek 1, odstavec 2, T. U. n. 165/2001 o veřejné práci). Výuka a právo skutečně stanovily indexy uznání Obecné veřejné povahy subjektu; u nichž se předpokládá veřejná povaha: a) přítomnost systému veřejné kontroly; b) zapojení státu nebo jiného veřejného orgánu do správních cen; c) zřízení veřejného úsilí; d) přítomnost řídící síly v čele veřejného orgánu; e) narušení veřejného orgánu při návštěvě nejvyšších orgánů. Plošný princip PA je také různorodý, podle konkrétního odvětví; např. S doporučením k článku 45 (odst. 4, SFEU, pokud se bezplatná činnost pracovníků nevztahuje, pokud jde o zaměstnání v , odesláno. Soudní dvůr, 17/12/1980, C-149/ 79, schválil štíhlou myšlenku PA, přičemž vzal v úvahu, že pouze tato místa, která zahrnují přímou nebo nepřímou účast na výkonu veřejné moci, a také pracovní místa, jejichž cílem je bezpečnost základních zájmů státu a dalších veřejných čtvrtí, spadají pod výše uvedenou odchylku.

Že neexistuje obecná právní definicePojem předmětu veřejné zakázky, který zůstává v rámci Společenství, je širší a podléhá také „veřejnoprávním subjektům“, tj. jakékoli téma, které (i když formálně osobní): a) zvláště uspokojuje potřeby obecné vášně, které nemají průmyslový nebo průmyslový charakter; b) má právní charakter; c) podléhá vedoucímu vlivu státu [navzdory tomu mají také závazek při výběru odborníka vypsat výběrové řízení na základě předpisů veřejného důkazu o zahájení sousedství.] Pojmy, kterými se řídí i její činnost. Princip platnosti. Ukazuje požadavek, aby činnost veřejných orgánů objevila svůj základ v regulaci. Podle této koncepce nemůže existovat žádný řídící aparát, žádné uznání pravomocí kromě nařízení. Tento výklad pojmu zákonnost, který by měl být uznán ve formální míře, je dodáván s pojmem hmotné zákonnosti, podle kterého správa musí nejen jednat v mezích omezení, ale také na základě ustanovení regulace, ale také v souladu s hmotnou sebeovládáním stanoveným právními předpisy.

Z tohoto důvodu máme 3 vnímání zásady platnosti

Z tohoto důvodu máme 3 vnímání zásady platnosti: a) kontradiktorní, v tom smyslu, že politiky řízení nemohou zahrnovat pokyny na rozdíl od ustanovení nařízení; b) ve formálním pocitu, pro který má pouze pravomoci stanovené nařízením; c) ve hmotném pocitu, pro který musí vykonávat své pravomoci podle toho, co navrhuje nařízení. Počáteční jmenování zákona je zakotveno v článku 97 nákladů., který specifikuje: veřejné úřady jsou organizovány podle ustanovení nařízení, aby byla zajištěna dobrá účinnost a nestrannost řízení. Toto právní uspořádání je obecně označováno jako“ člen rodiny “ v tom smyslu, že ponechává prostor pro sekundární zdroje. Le Sentt. C.Náklady., n. 307/2003 a 32/2009 skutečně potvrdily, že naprostá neurčitost pravomoci přenesené na PA bez ukazatele jakéhokoli typu kritérií právními předpisy porušuje pojem hmotněprávní zákonnosti předpokládaný od 97 Cena. Druhá výhrada právních předpisů je zakotvena v příspěvku 95, odstavec 3 Náklady., který uvádí: nařízení nabízí uspořádání předsednictví Rady ministrů a určuje počet, poděkování a organizaci ministerstev. Také by vás mohlo zajímat dodržování krátkého článku: „implementace proti P.a.“.

Princip Vynikající efektivity a nestrannosti

Tyto pojmy, stanovené v krátkém článku 97 náklady., předepisuje povinnost správy nediskriminace pozic témat zahrnutých do jeho činnosti, ve snaze o míru zájmů předaných jeho péči (nestrannost) a požadavek být účinným agentem téma, to znamená, že zatímco soukromý podnik jedná efektivně, pokud se dostane ke konkrétnímu příjmu, pro PA je příjem zastáván sociálním ziskem dosaženým více či méně úžasnou obětí subjektivního nastavení (vynikající účinnost). Pro zápis 97 náklady.: veřejná pracoviště jsou organizována podle uspořádání nařízení, aby byla zajištěna dobrá účinnost a také nestrannost řízení. Zejména dobrá účinnost uvádí, že úkol musí být směrován k realizaci veřejné úrokové sazby.

Princip Vynikající efektivity a nestrannostiK tomu je třeba řídit činnost managementu nejen konceptem zákonnosti, ale také zásadami výkonnosti a efektivity. Pokud jde o koncept efektivity nebo lacinosti, popisuje prostředky používané správou ve své činnosti, kde se říká, že administrativa je účinná, když k plnění svých úkolů přijme nejvhodnější a nejméně nákladné prostředky (administrativa, která používá mnohem více týmu, ještě více peněz atd. jedná neefektivně nebo stejně ne finančně). Cílem tohoto konceptu je v zásadě zabránit plýtvání. Princip účinnosti na druhé straně znepokojuje výsledky, kterých PA skutečně dosáhla. Řízení se prohlašuje za efektivní, pokud může dosáhnout výsledků, které si stanovil. Tak, například, vedení školy je efektivní, pokud zvládá získat vynikající sociální nebo odbornou přípravu studentů nebo kliky, aby se zabránilo mnoha neúspěchům. Na základě tohoto regulačního ujednání jsou obecné požadavky, které je třeba dodržovat,: 1) nákladová efektivita; 2) sazba; 3) Výkon; 4) Účinnost; 5) lepší harmonizace četných zájmů. S ohledem na nestrannost je stanoveno, že činnost Obecné veřejné správy zaměřená na realizaci veřejné úrokové sazby musí být prováděna nestranně. Nestrannost je třeba chápat jak jako zákaz jakéhokoli druhu preference vůči určitým tématům (zákaz nepříznivého chování), tak také jako stejné právo všech lidí na přístup k řešením nabízeným (odpovědnost za příznivé akce).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here