budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ICT profese Správce aplikací a IT infrastruktury

Správce aplikací a IT infrastruktury

Zpět na seznam profesí v ICT službách


Počet osob na trhu práce (2008) 41 900 Trend v poptávce po profesní roli
 (2009-2020)

Profese v této kategorii se člení na správu infrastruktury – starost o chod fyzické HW infrastruktury a správu aplikací, databází, podpora uživatelů. Stejně jako v případě ICT vývojářů je zde možné profese dělit i vzhledem ke kvalifikačním požadavkům:

 • Špičkoví administrátoři – nutno mít široké spektrum schopností a znalostí. Některé systémy ve firmách fungují pouze na základě individuálních vývojových řešení konkrétních administrátorů. Což je velmi rizikové a v budoucnu bude snaha od této praxe ustupovat a řešení standardizovat, aby správu systému mohl dělat kdokoli
 • ICT technici – hlavní část činností představuje běžná údržba a správa jak HW, tak SW (včetně instalování standardního SW a jeho aktualizace, opravy a výměna HW a servis uživatelům v rámci firmy.

Role je typická pro zákaznické firmy, resp. správci ICT infrastruktury jsou nejtypičtější představitelé ICT profesí v zákaznickém sektoru. Celkový počet pracovníků by měl klesat jako důsledek odlivu ze zákaznických k dodavatelským firmám, kde jich díky vyšší produktivitě a technologické intenzitě není tolik potřeba. Profese ICT techniků může být výrazně ohrožena odlivem center strategických služeb. Správci bezpečnosti by díky rostoucímu významu ICT služeb mohli představovat výjimku z tohoto trendu.

Trendy v poptávce pro vybrané profese v rámci této role  
Správce aplikace
Správce databáze
Správce sítě
Správce bezpečnosti
ICT technik

Vliv budoucích trendů na profesní roli

Tato role se do budoucna pravděpodobně změní v porovnání se současným stavem výrazněji. V současné době existuje často určitá kumulace funkcí v zákaznických firmách. Tzv. správci sítí mají často na starosti více rolí – analytickou, vývojovou a správu.

Trendy a změny se budou opět lišit:

 • V závislosti na velikosti firem:
  Malá firma (0-49 zaměstnanců ) - v podstatě neexistuje větší členění profesí v rámci této role. Požadavky na správu jsou často základní, dají se z velké části outsourcovat, nebo se dají zvládnout kumulací rolí u 1-2 pracovníků – kombinace činností technika a správce, často navíc i ICT manažera nebo vývojáře. Správa HW a SW není oddělena. To platí zejména pro zákaznické firmy se střední až nižší náročností na ICT. V budoucnu může správu ICT významně usnadnit technologický posun (virtualizace, SaaS).
  Střední firma (50-249 zaměstnanců) – stále převažují jednoduché procesy, firmy jsou motivovány snahou udržet nízké náklady na ICT. Míra outsourcingu se bude zvyšovat, porostou ale také nároky na kvalitu interních ICT pracovníků. Profese už nebývají tolik kumulovány. V zákaznických se střední až nižší náročností na ICT nároky na správu mohou v příštích letech výrazně růst. Technologické změny už budou mít omezenou působnost – se zvětšující se velikostí firmy bude nesnadné aplikovat systémové změny jako přechod k SaaS – původní ICT management bude mít větší setrvačnost. Pro dodavatele ICT řešení a systémové integrátory půjde o zajímavý trh, jehož poptávka po produktech a službách segmentu 1 se bude zvyšovat.
  Velká firma (250+ zaměstnanců) – Vlastní IT oddělení bude nezbytností a rozvoj IT/ICT bude častěji součástí business strategie. Důležitá bude koncentrace nezávislých a v minulosti postupně vznikajících komponent informačních systémů, která umožní snížit náklady na správu a počet pracovníků – zvýší však nároky na jejich kvalitu a schopnosti.
 • Dodavatelské x zákaznické firmy:
  Dodavatelské firmy
  Dodavatelské firmy své produkty přizpůsobují možnostem zákaznické firmy a jejím možnostem správy – do jaké míry tam může být kvalifikovaný člověk. Administrátorské služby se budou konsolidovat do větších celků a budou nabízeny specializovanými firmami. Správa aplikací je obecně hodně specializovaná, ale často velmi rutinní činnost. Systémy se budou zjednodušovat a stejně tak i jejich ovládání. Na druhou stranu se bude zvyšovat počet nasazovaných systémů a úroveň odborných znalostí bude stoupat. Možný problém se zaměstnaností spatřují odborníci v dohledových centrech.
  Zákaznické firmy a outsourcing správy ICT
  V současné době jsou tedy správci ICT ve firmách velmi univerzální – kromě správy v řadě případů zajišťují i vývoj a kódování (zejména u menších firem). Rostoucí outsourcing správy povede k poklesu poptávky po pracovnících – u dodavatelských firem bude produktivita práce výrazně vyšší.
  Správce aplikace přejde na straně dodavatele nebo bude snaha jej rekvalifikovat na manažera provozu firmy. Ale bude velmi individuální – přechod ze správce na manažera provozu vyžaduje hlubší znalosti. Dotazovaní odborníci byli značně skeptičtí k možnostem rekvalifikace.
  „Mohou to být skvělí správci databáze, ale těžko se učí řídit lidi a procesy.“
  Možná rekvalifikace je zejména ve směru správa aplikace - správa databáze, ladění systémů.

 • Správa aplikací a databází
  Poptávka po pracovnících pro správu aplikací se bude snižovat díky outsourcingu a technologickým trendům. Naopak správa databází bude nabývat na významu spolu s růstem business intelligence. Rekvalifikace bude nutností.

 • Míra outsourcingu ve správě
  Současné úkony správců jako jsou běžné instalace, zabezpečení a drobné opravy nahradí spíše komunikace s firmami, které poskytují outsourcing a jejich projektové řízení.
 • Vliv technologií
  Jak se postupně vyvíjí technologie a zjednodušuje její obsluha, snižuje se náročnost úkonů správy (proporcionálně k tomu jak se snižuje tato náročnost, stoupají požadavky na stranu analytiků a vývojářů). V případě, že se prosadí trend SaaS, se úlohy správy hardware značně zjednoduší – zejména v malých a středních firmách a omezí se pouze na základní úkony týkající se údržby základního hardware na provoz počítačové sítě napojené k internetu. Velké zákaznické firmy s vlastní hardware infrastrukturou budou tyto profese poptávat, ale velikost poptávky bude postupně klesat.

 • Outsourcing HW kapacit – virtualizace HW prostředků
  Podniku se nevyplatí mít vlastní servery. Ve specializovaných výpočetních centrech může jeden člověk obsluhovat i několik set serverů. Servery je možné umístit i do třetích zemí - kritérium je stabilita země, kde jsou centra umístěna. Správa serverové a paměťové infrastruktury ovšem nebude příliš citlivá na cenu pracovní síly.
 • Správa aplikací
  Poptávka bude po vyšší specializaci na konkrétní systémy, které budou stále složitější. Nicméně správa systému bude automatizovaná a poměrně rutinní činnost. Nebudou požadování pracovníci s terciárním vzděláním.

 • Bezpečnost
  Ochrana systémů a správa bezpečnosti bude nabývat na významu. Pracovníků s těmito znalostmi bude přibývat, poptávka po nich poroste. Klíčové požadavky: rychlá reakce na krizové situace, pečlivost při monitoringu, znalost předpisů a postupů.

Specifika pro jednotlivé segmenty

Segment Klíčové požadavky na zvládnutí profesní role
Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – zákaznická firma

Správa provozu vlastních systémů bude stále více outsourcována. Kromě toho bude docházet k oddělení správních a rozvojových činností – dnes často sloučené. ICT technici budou výrazně ubývat a jejich práce přestane z velké části zahrnovat údržbu hardware (bude se řešit nejčastěji výměnou dílů a také díky virtualizaci) a instalaci standardního software (díky technologickým trendům). Významné hledisko zůstane správa bezpečnosti.

Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – dodavatelská firma

Dvě hlavní činnosti: Správa provozu vlastních systémů a poskytování outsourcingu správy zákaznickým firmám. Druhá oblast bude narůstat na významu. Porostou požadavky na vzdálenou správu a monitoring systémů u zákazníků – vyšší kvalifikační požadavky na ICT správce. Významné hledisko – správa bezpečnosti. Správa aplikací v dohledových centrech může projít krizí způsobenou nákladovými důvody – odlivem poskytovatelů těchto služeb může odhadem několik tisíc kvalifikovaných pracovníků ztratit práci.

Telekomunikace - dodavatel

Pracovníci mají na starosti správu provozu vlastních systémů. Do určité míry budou služby související se správou nakupovat, ale jako vlastníci infrastruktury budou vždy disponovat skupinou vysoce kvalifikovaných techniků, provádějící údržbu a správu samotné sítě. Tyto profese vyžadují velkou odbornost a dobrou znalost obsluhovaných technologií. Poroste význam SW správy a testování – dopad na požadované kvalifikace směrem k SW znalostem. Další specifikum - Podpora zákaznických systémů – billing, CRM, obchod, marketing. Je obdobná správě databází v jiných firmách. Bude nabývat na významu. Významné hledisko – správa bezpečnosti.

Zábava

Malý vliv v tomto segmentu. Činnosti budou zaměřené na správu provozu vlastních systémů, budou zčásti nakupovány v segmentu 1.

Vývoj specifického aplikačního software

Malý vliv v tomto segmentu. Činnosti budou zaměřené na správu provozu vlastních systémů, budou zčásti nakupovány v segmentu 1.

Kvalifikační požadavky

Obrázek: Budoucí profil podle hlavních dovedností - pouze high-end

Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

ICT/technické/software

Prezentační

Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

Vzdělání a kariérní cesta

Vzdělání: Správa v současné době vyžaduje obvykle pouze úplné středoškolské vzdělání. Avšak v centrech sdílených služeb je i přes nižší kvalifikační požadavky obvyklejší zaměstnávání absolventů vysokoškolského studia. Stejně tak u firem s vysokou náročností na ICT a velkým významem ICT z hlediska ekonomicko-společenských dopadů je vysokoškolské vzdělání žádoucí (u špičkových administrátorských pozic).

Délka praxe: podle odbornosti, základní činnosti jsou pracovníci obvykle schopní vykonávat již po několika týdnech zaškolení. Specializované systémy vyžadují 1-2 roky praxe a kontinuální vzdělávání.

Kariérní cesta: V menších firmách tato role vyžaduje pracovníka se širokým spektrem znalostí a schopností. Do budoucna se požadavky tohoto typu budou snižovat a profese se bude stávat více „řemeslnou“.

Někteří současní správci HW a SW infrastruktury mají šanci dalším vzděláváním dorůst na pozice vývojářů a analytiků. Naopak správci aplikací z větších dohledových center se budou mezioborové znalosti a dovednosti učit velmi složitě.
 

Vytisknout stránku

CZ EN