budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ICT profese Manažer rozvoje a provozu IS/ICT

Manažer rozvoje a provozu IS/ICT

Zpět na seznam profesí v ICT službách


Počet osob na trhu práce (2008) 38 900 Trend v poptávce po profesní roli
(2009-2020)
       

Role manažerů rozvoje a provozu je závislá na míře jejich zapojení do vedení firmy a do jejího strategického rozhodování a také na míře outsourcingu ICT služeb v rámci firmy. Manažeři rozvoje a provozu se vyskytují většinou na zákaznické straně firmy, i když i tyto profese je možné outsourcovat. V dodavatelských ICT firmách představuje tato profese pouze 5 % pracovních míst, zatímco v celém sektoru ICT téměř 17 %. Je to klíčová pozice s požadavky na předchozí dobré poznání procesů a standardů v rámci práce na jiných pozicích. Díky (on-shore) outsourcingu bude počet lidí s podobnými schopnostmi spíše přibývat – budou na straně zákaznických a dodavatelských firem. Celková poptávka bude ovlivněna opět celkovým rozšiřováním ICT a nižší mírou outsourcovatelnosti této profese. Na druhou stranu provoz ICT systémů by díky trendům v technologiích měl být postupně jednodušší a v zákaznických firmách by význam manažerů provozu měl klesat. Poroste poptávka po manažerech bezpečnosti a kvality jako důsledek rostoucích požadavků na ICT v těchto oblastech. Zajímavým trendem je oblast ekonomiky IS/ICT – dřívější častá praxe vysokých investic do ICT bez důkladného ověřování jejich přínosů bude již výjimkou. Vedoucí pracovníci firem se budou dotazovat na efektivitu a přínos ICT řešení a ekonomičnost nákupu a provozu bude důkladně zkoumána.

Trendy v poptávce pro vybrané profese v rámci této role  
Manažer rozvoje/ Service Level Manažer
Manažer projektu
Manažer provozu
Manažer bezpečnosti
Manažer kvality
Manažer ekonomiky IS/ICT

Vliv budoucích trendů na profesní roli

 • Přesun ze zákaznických do dodavatelských firem – ovlivní poptávku po profesní roli spíše negativně. 
 • ICT bezpečnost – růst poptávky po manažerech bezpečnosti a kvality. Vyšší nároky se dají očekávat v oblasti krizového managementu, zvládání nečekaných a potenciálně rizikových situací, které s rostoucím významem ICT mohou ohrožovat zdraví a životy.
 • Technologie – projeví se pravděpodobně poklesem poptávky po profesní roli a nižším podílem požadovaných technických požadavků.
 • Management ICT služeb – tam, kde jsou role provozního a rozvojového manažera kumulovány do jedné, budou firmy tlačeny k jejich rozdělení. Porostou nároky na ekonomičnost a rentabilitu ICT v podnicích a manažeři provozu a rozvoje budou stále více součástí managementu firmy.
 • Globalizace/centralizace – vznik větších firem a akvizice tuzemských podniků globálními hráči povede k tomu, že funkci managementu rozvoje budou vykonávat centrály/mateřské firmy podle svých globálních standardů.

Specifika pro jednotlivé segmenty

Odlišují se jen málo. Tato profesní role má podobné nároky v každém segmentu, odchylky lze nalézt spíše ve vztahu velká firma-malá firma a dodavatelská firma-zákaznická firma.

 • Malá firma-Velká firma

Je pravděpodobné, že velmi malé firmy s odvětví málo náročných na ICT budou využívat spíše řešení SaaS a celé ICT si budou tímto způsobem pronajímat. Např. malé stavební firmě v takovém případě může postačit, když má jednoho pracovníka s manažerskými schopnostmi odpovědného za ICT se základními ICT znalostmi. Na druhou stranu pojišťovna/brokerská firma, pro kterou jsou ICT služby klíčové, bude roli manažera rozvoje a/nebo provozu potřebovat. U velkých, zejména zahraničních firem ovlivní poptávku efekt globalizace a centralizace (viz výše). V rámci velké zákaznické firmy ( 100 a více osob) je ideální variantou spolupráce klíčových profesí na provozu a rozvoji ICT následující: Manažer rozvoje naplánuje změny a předjedná s IS/ICT architektem. Delivery Manager spolu s projektovými manažery naplánuje projekt realizace a předá jej manažerovi provozu.

 • Dodavatelská firma-Odběratelská firma

Poptávku po této profesní roli dále významně ovlivní rozhodnutí firmy o míře outsourcingu – co si ponechá ve své kompetenci, co předá dodavatelské ICT firmě. Nedá se říci, že převáží jeden trend, do značné míry půjde o individuální rozhodnutí firmy. Pokud míra outsourcingu poroste, u zákaznických firem bude růst počet pracovníků této profesní role, kteří sice nebudou detailně rozumět technickým detailům, ale budou se pohybovat na straně komoditních služeb a současně budou umět komunikovat dovnitř organizace a „interně“ prodávat ICT řešení, tedy budou vytvářet jakýsi můstek mezi poskytovateli služeb a business útvary firmy.

 Specifika této profese v rámci elektrotechnického průmyslu jsou uvedena zde.    

Kvalifikační požadavky

Liší se podle individuálních požadavků firem. S rostoucí velikostí firmy a odpovědností IT/ICT manažera nároky na vzdělání porostou (bakalářské, magisterské), u menších firem v současné době ještě může postačovat středoškolské vzdělání.

 • Manažer rozvoje / Service Level Manager

Je to profese přímo odpovědná za rozvoj ICT systémů v  závislosti na cílech a strategii firmy. Mezi klíčové budoucí požadavky na profesi budou patřit:
Znalost metodik pro úspěšnou implementaci IT
Nastavení podmínek a procesů v rámci řízení IT (např. pravidla na změnová řízení)
Znalost procesů ve firmě – současných i odhad budoucích
Technické znalosti – jeho kompetence je ve strategickém nákupu technologií, musí vidět dále do budoucnosti. Detailní technické znalosti však ustoupí do pozadí.
Manažerské a komunikační schopnosti
V případě, že se služby provozu a rozvoje ICT budou outsourcovat, musí mít velmi dobré komunikační schopnosti a dokázat efektivně řídit proces outsourcingu. V takovém případě požadavek na technické znalosti klesá, rozhoduje strategický business pohled.

Obrázek: Budoucí profil podle hlavních dovedností

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

 
ICT/technické/software

Prezentační
Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

 • Management provozu / Delivery Manager

Provoz IT je odlišný od rozvoje. Jedná se o zajištění bezchybného provozu IT infrastruktury, včetně řešení ad hoc problémů. Většina firemních IT systémů vyžaduje nepřetržité a bezchybné fungování a důsledky výpadků budou v dalších letech ještě závažnější (nemocnice, letiště, energetika ..). Jedná se v zásadě o analogii k profesi logistika - IT business ve velkých firmách je „mission critical“ a tito lidé budou řešit logistické problémy – aby nedošlo ke kolapsu služeb,které jsou 24/7.

Nemusí se jednat o absolventa ICT oboru - detailní technické informace opět pro něj nebudou natolik důležité. Díky outsourcingu některých částí nebo dokonce celého ICT se podíl technických požadavků bude snižovat ve prospěch řídících dovedností. Outsourcing bude vyžadovat  podobné  profese  u zákazníků  i   dodavatelů.  Poptávka  po této  profesi tedy poroste
– s růstem outsourcingu budou profese vznikat u dodavatelů i odběratelů. Klíčové znalosti a schopnosti zahrnují:
Znalost procesů ve firmě
Manažerské a komunikační schopnosti
V případě, že se služby budou outsourcovat musí mít komunikační schopnosti a schopnost řízení projektu outsourcingu a jednání s jinými subjekty.
Schopnost řešení krizových situací
Jazykové schopnosti budou nutností při komunikování se zahraničními dodavateli a pro čtení technické dokumentace

Obrázek: Budoucí profil podle hlavních dovedností

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

 
ICT/technické/software

Prezentační

Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

 • Projektový manažer

Ve většině případů je dnes možné říci, že schopnost řídit projekty je dnes nutným požadavkem na vykonávání jakékoli funkce středního a nižšího managementu. Většina odborníků odhaduje, že dojde k prudkému nárůstu významu této role. Na straně zákazníků jsou podniky součástí stále větších mezinárodních celků, tím rostou nároky na projektové řízení nejen v rámci jednoho týmu, ale v rámci celé firmy a sítě poboček na různých místech světa. Dále se v rámci projektů využívá různých forem sourcingu, kdy je nutné projektové řízení dodavatelů.

Výstupy dodavatelských firem jsou často výsledkem spolupráce subjektů v různých částech světa. Manažerské schopnosti tyto týmy řídit a také v jejich rámci spolupracovat budou naprosto základními požadavky na práci v ICT. Nové požadavky na profesi souvisí zejména se schopnostmi využívat moderní technologie pro vzdálené řízení a koordinaci pracovníků a týmů (telekonference, videokonference, do budoucna Telepresence), programy a aplikace na koordinaci projektů (project management software). Daleko větší důraz bude kladen na jazykové schopnosti – je nutná velmi dobrá angličtina (nebo jiný jazyk), aby nedocházelo k nedorozuměním a chybným interpretacím.

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

 
ICT/technické/software

Prezentační

Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

 • Manažer bezpečnosti

Tuto roli nelze vztáhnout jen na znalost technického HW a SW zabezpečení. Jde i o znalost psychologie a kritických míst firmy. 100 % bezpečnost nelze zajistit. Větší nebezpečí než hacker, který prolamuje firemní systém z venku je papírek s heslem na klávesnici sekretářky nebo pracovník ve výpovědní době s USB flash pamětí. Manažer bezpečnosti dnes nebývá často samostatná funkce, ale spíše součást pravomocí manažera rozvoje a provozu. Očekává se rozšíření těchto pozic u velkých firem pracujících s citlivými údaji. Outsourcovatelnost těchto služeb je možná (na dodavatelskou ICT firmu, nikoli do zahraničí). Nejvyšší poptávka po této profesi bude generována bankovnictvím, dopravou, státní správou (včetně armády), telekomunikacemi a zdravotnictvím – v těchto odvětvích budou na manažery bezpečnosti kladeny nejvyšší nároky.

Obrázek: Budoucí profil podle hlavních dovedností

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

 
ICT/technické/software

Prezentační

Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

 

Vzdělání a kariérní cesta

Pro většinu pracovních pozic bude v příštích letech vyţadováno magisterské vzdělání. V ojedinělých případech bude postačovat bakalářské, nebo úplné středoškolské vzdělání.

  Méně než 1 rok 1 rok 2-3 roky 5-10 let
Mezioborové/uživatelské Praxe ve výrobě, obchodu, marketingu, personalistice Kombinace mezioborových hlubokých znalostí s technickými
Technické Základní technické znalosti - systematická příprava
Jazyky Nutnost výuky + praxe v zahraničí 1-2 roky Nutnost rozvoje odborného vyjadřování Špičková odborná angličtina
Manažerské Základy práce v týmu
Základy project managementu
Vedení projektů v rámci firmy Vedení týmů Schopnost práce v týmu a vedení týmů
Multikulturní zkušenost Praxe v zahraničí Práce v multikulturním prostředí Bezproblémový pohyb v multikulturním prostředí
Prezentační schopnosti Základy Rozvoj Vysoké prezentační schopnosti

Vytisknout stránku

CZ EN