budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba základních kovů a hutních výrobků

Výroba základních kovů a hutních výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví je začleněna výroba železných a neželezných kovů z rudy, surových kovů a kovového odpadu jejich tavením nebo rafinací v hutích a ocelárnách a výroba základních výrobků z nich ve slévárnách, válcovnách ap. Patří sem výroba železa, oceli, železných slitin, tváření výrobků za tepla i za studena, výroba plechů, kolejnic, trub a trubek, tyčí, drátů. Dále sem patří výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, jako např. drahých kovů zlata, stříbra, platiny, rovněž hliníku, olova, zinku, cínu, mědi ap. (OKEČ 27). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Hutnictví a slévárenství je z hlediska produkce i zaměstnanosti výrazně koncentrované v Moravskoslezském kraji. Jeho hlavním problémem v minulosti byla velice nízká produktivita práce, spojená s nedostatečnou technologickou vyspělostí. ...více...

Budoucnost odvětví

Výroba základních kovů a hutních výrobků zahrnuje dvě hlavní skupiny činností – hutnictví (železa a neželezných kovů) a slévárenství. Jde o odvětví velmi koncentrované a to především v oboru hutnictví železa (Moravskoslezský kraj). Vývoj v odvětví byl do nedávné doby ovlivněn vysokou poptávkou automobilového průmyslu, strojírenství a stavebnictví. Zaměstnavatelé měli proto problémy s nedostatečnou generační obměnou lidských zdrojů. Zájem o studium příslušných oborů prudce poklesl a i v období nastupující hospodářské krize zůstávají profese typu formíř a slévač nedostatkové.

Do budoucna se problém malého počtu nových absolventů bude pravděpodobně stále prohlubovat. Na druhou stranu zaměstnanost v odvětví bude dlouhodobě výrazněji klesat, a to až o 28 % v období 2008-2020. Věková struktura se sice dosud příliš nezhoršila a podíl pracovníků mladších 30 let je stále okolo 15 %, věkový průměr však půjde v příštích letech pravděpodobně výrazně vzhůru.

Odběratelem hutních a slévárenských výrobků jsou zejména výroba kovových konstrukcí, stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl – tedy odvětví, jejichž podíl na HDP české ekonomiky se bude dlouhodobě spíše snižovat, a to nejen v důsledku hospodářské krize. Export hutních a slévárenských výrobků je také vysoký a vzhledem k těžkému průběhu hospodářské krize v Německu (třetina českého vývozu míří na tento trh) hrozí významnější propad produkce i zaměstnanosti. Výroba základních kovů a hutních výrobků je navíc spojena spíše s investičně náročnějšími a kvalifikačně méně složitými částmi hodnotového řetězce průmyslu. Ty však ve středoevropské ekonomice budou postupně klesat na významu a to v konečném důsledku sníží i poptávku po pracovnících ve výrobě kovů a hutních výrobků. Hutnictví i slévárenství budou také čelit rostoucím nárokům na ekologičnost provozů, což si vyžádá nemalé investice a některé podniky budou za této situace motivovány převést výrobu do zemí, kde podobná omezení platit nebudou.

Z tohoto hlediska může být problémem zhoršující se vzdělanostní struktura odvětví – podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků klesl v roce 2008 na 5 %, což nepředstavuje dobrý základ pro technologický a inovační rozvoj v příštích letech. Právě investice do rekonstrukce a obnovy výrobních zařízení a činnosti související s odstávkou starších a nevyhovujících provozů budou jedním z nejdůležitějších faktorů, které v budoucnu ovlivní poptávku po pracovnících v hutnictví a slévárenství.

Z hlediska pracovního uplatnění se výrazně zvýší hrozba pro osoby se základním vzděláním, kterých je v odvětví stále okolo 8 %. Šance na uplatnění pro pracovníky s vyšším vzděláním (zejména úplným středním a vysokoškolským) a nové absolventy se však příliš zhoršovat nebudou. Pokles zájmu o vzdělání v oboru hutnictví nebo slévárenství a uplatnění v tomto odvětví bude tak výrazný, že společnosti budou nadále získávat pracovníky na uvolněná pracovní místa jen obtížně.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Obsluha zařízení na zpracování kovů (KZAM 812) 21 % zde
Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 722) 17 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 11 % zde
Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení (KZAM 833) 6 % zde
Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 721) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN