budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Vzdělávání

Vzdělávání

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví patří činnosti spojené s veřejným a soukromým vzděláváním. Je zde začleněna předškolní výchova a základní vzdělávání, střední všeobecné a odborné vzdělávání ve školách i učňovských zařízeních, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání. Vedle prvotního vzdělávání zaměřeného zejména na děti a mládež sem náleží i vzdělávání dospělých v různých kurzech, doškolovacích zařízeních, patří sem interní stáže, činnost autoškol, leteckých škol, jazykových a uměleckých škol ap. (OKEČ 80). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti ve vzdělávání v letech 2001-2007 mírně stagnoval a snížil se z původních 6,5 % na 5,9 %. V rámci EU-27 byl v roce 2007 jen o 1 p.b. vyšší na úrovni 6,9 %. Počet pracovních míst v odvětví vzdělávání poklesl oproti roku 2001 ...více...

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v odvětví vzdělávání by v příštích letech mohla spíše růst. Podíl vzdělávání na celkové zaměstnanosti je o něco nižší než v EU-15 (5,9 % oproti 6,9 % v roce 2007). Díky očekávanému nárůstu disponibilních financí pro školy a vzdělávací instituce (díky změnám ve státním rozpočtu a prostředkům z evropských fondů) by se však Česká republika mohla průměru vyspělých evropských ekonomik přiblížit.

Nárůst poptávky bude ovlivněn i dalšími faktory: rostoucím zájmem o vyšší (zejména terciární) vzdělání, kde se počet studentů a absolventů bude v příštích letech zvyšovat. Zároveň stoupne zájem o další vzdělávání, počet institucí, které budou nabízet kurzy rozšiřující kvalifikaci, bude narůstat. Absolutně se tak počet zaměstnaných zvýší téměř na 305 tisíc osob v roce 2020 a podíl odvětví na celkové zaměstnanosti dosáhne 6,1 %.

Měnit se bude také poptávka po pracovnících z hlediska jejich kvalifikace a dovedností. Přinejmenším do roku 2014 poroste celkový počet absolventů přicházejících na trh práce, i když výrazně naroste zejména podíl vysokoškoláků a v učebních oborech bez maturity počet studentů naopak výrazně poklesne, což se projeví i v odborných nárocích na učitele. Zároveň se bude zvyšovat i poptávka po učitelích v mateřských školkách a na základním stupni, kam budou nastupovat děti rodičů populačně velmi silných ročníků 70. let.

Trend celkového nárůstu poptávky po učitelích v institucích počátečního vzdělání se změní v horizontu 5-6 let. Zároveň by však měl postupně narůstat rozsah a kapacita kurzů, zaměřených na vzdělávání dospělých. Poptávka po učitelích jazyků, ICT a měkkých dovedností se bude dlouhodobě zvyšovat. Totéž se očekává u učitelů technických a přírodovědných oborů v oblasti terciárního vzdělávání, protože tato oblast (v souvislosti s vědou, výzkumem a inovacemi) bude výrazně podporována vládními opatřeními.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Učitelé základních škol a předškolní výchovy (KZAM 233) 22 % zde
Učitelé středních škol (KZAM 232) 13 % zde
Pedagogové pro předškolní výchovu (KZAM 332) 8 % zde
Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách (KZAM 231) 7 % zde
Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení (KZAM 235) 5 % zde
Ostatní pedagogové (KZAM 334) 5 % zde
Pomocníci, uklízeči a pradláci (KZAM 913) 5 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN