budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Těžba uhlí

Těžba uhlí

  Zpět na seznam odvětví

Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov Do tohoto odvětví patří povrchová nebo podzemní těžba uhlí, lignitu a rašeliny a práce vedoucí k jejich úpravě, jako je třídění, čištění či výroba briket ap. (OKEČ 10). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Vývoj v odvětví těžby uhlí bude závislý na prolomení či zachování limitů pro těžbu uhlí. Je proto obtížné předvídat budoucí poptávku po profesích v tomto odvětví, protože bude ovlivněná politickým rozhodnutím, které je dnes těžko odhadnutelné. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti v těžbě uhlí na celkové zaměstnanosti mezi lety 2001-2007 v ČR poklesl z 1,1 % na 0,7 %. V odvětví zaniklo téměř 15 tisíc pracovních míst – pokles zaměstnanosti o 29 % byl druhý největší v české ekonomice (po textilním, oděvním a kožedělném průmyslu). I přesto toto odvtěví vytváří více pracovních míst, než je obvyklé v dalších zemích EU. Na pokles zaměstnanosti v těžbě uhlí měly vliv především stanovené těžební limity, které těžbu v některých oblastech zastavily. Tyto těžební limity jsou ve starých členských zemích aplikovány ještě přísněji, což způsobuje rozdíl v zaměstnanosti.

Produktivita práce v těžbě uhlí mezi lety 2000 a 2006 v ČR velmi rychle rostla a to i ve srovnání s EU. Zatímco v roce 2000 byla produktivita práce v těžbě uhlí v ČR oproti EU-25 zhruba poloviční, v roce 2006 se již dostala na stejnou úroveň jako v EU-27 (32 tis. EUR na zaměstnanou osobu).

Z hlediska profesní struktury představovali v ČR největší skupinu v těžbě uhlí kvalifikovaní řemeslníci (51 % v roce 2007) a dále pak obsluha strojů a zřízení, jejíž podíl vzrostl z 15 % v roce 2001 na 24 % v roce 2004. V témž období naopak v odvětví poklesl počet vědců a odborníků z 3,9 % na 2,2 % i technických pracovníků z 18,5 % na 13,7 %. V EU-15 naproti tomu podíl těchto kvalifikačně náročných profesí v těžbě uhlí mírně vzrostl. Na úbytek kvalifikované pracovní síly mohla mít vliv právě nejasná perspektiva odvětví, která počítala v minulosti spíše s úbytkem podílu uhlí na dodávce energetických surovin.

Kvalifikační struktura odvětví byly v ČR po celé sledované období přibližně stejná, s naprosto převažujícím podílem lidí se středním vzděláním (83 %). V EU-15 je v odvětví vyšší podíl terciárně vzdělaných (15 % oproti 6 % v ČR), ale na druhé straně i vyšší podíl lidí pouze se základním vzděláním (26 % oproti 10 %). Vzdělanostní struktura odvětví těžby uhlí se v EU-15 měnila dynamičtěji než v ČR, rychleji ubývalo lidí se základním vzdělání, což je vzhledem k jejich většímu přirozené. Přibližně stejně rychlý byl v EU-15 i v ČR přírůstek podílu terciárně vzdělaných.

Nejvíce zastoupenými skupinami profesí v tomto odvětví jsou kvalifikovaní řemeslníci, techničtí pracovníci, obsluha strojů a zařízení a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V letech 2001-2007 významně vzrostl podíl pracovníků obsluhy strojů a zařízení z 14,9 na 23,5 %. Tento nárůst je v rozporu s vývojem v EU-15 i EU-25, kde došlo naopak k  poklesu o více než 3 p. b. K  nárůstu došlo i v podílu kvalifikovaných řemeslníků, a to ze 45 % na 50,7 %.  Podíl pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a technických pracovníků v tomto období naopak poklesl. V případě technických pracovníků se jednalo o opačný trend než v EU-15 i  EU-27, kde jejich podíl naopak vzrostl.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek
Zdroj: [7]
Větší obrázek

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 1,0 2,2 3,0 3,0 2,7 3,0
Vědci a odborníci 3,9 2,2 4,6 7,9 4,5 6,2
Techničtí pracovníci 18,5 13,7 6,8 10,5 8,2 9,2
Administrativní pracovníci 4,2 2,1 5,6 3,8 4,5 3,6
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 1,6 0,4 0,7 0,9 0,8 0,9
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
Kvalifikovaní řemeslníci 45,0 50,7 56,8 53,2 55,7 57,9
Obsluha strojů a zařízení 14,9 23,5 19,1 16,0 17,2 13,3
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 10,9 5,1 3,3 4,5 6,4 5,6
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN