budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Stavebnictví

Stavebnictví

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do odvětví stavebnictví patří výstavba obytných a jiných budov a inženýrských děl jako jsou silnice, mosty, kanalizace, průmyslové objekty. Další oblastí stavebnictví jsou speciální stavební práce (výkopové práce, betonářské práce, montáž střešních konstrukcí, lešenářské a pokrývačské práce). Dále ke stavebnictví náleží práce spojené se zařizováním budov, jako je instalace vody, vytápění, anténních systémů, výtahů, elektroinstalace a osvětlení a dále dokončovací stavební práce např. zasklívání, omítání, malování a obkládání stěn, pokrývání podlah, čištění okolí ap. (OKEČ 45). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl stavebnictví na zaměstnanosti v ČR činí přes 9 %. V průběhu let 2001-2007 mírně kolísal, stále se však držel mezi 9-10 %. Počet pracovních míst ve stavebnictví se v odvětví zvýšil podle Výběrového šetření pracovních sil o 19 tis., což znamená nárůst zaměstnanosti o 4 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Stavebnictví je v České republice velmi významným odvětvím a na celkové zaměstnanosti se podílí asi 9 %. Útlum stavební výroby však způsobí pokles zaměstnanosti v odvětví v příštích letech (přibližně o 7 % v období 2008-2020).

Stavebnictví dosáhlo v letech 2006-2008 vrcholu z hlediska objemu celkové produkce a také z hlediska tempa růstu. Bylo to způsobené vysokou poptávkou soukromého (bytová výstavba, průmyslová výstavba, kancelářská a obchodní výstavba) i veřejného (dopravní stavby, vodohospodářské stavby) sektoru. Nyní dochází ke zpomalení tempa růstu soukromých staveb vlivemochlazení poptávky po bydlení a kancelářských prostorech, poklesem stavebně náročných průmyslových investic a zpomalením výstavby nákupních center způsobenému současnou celosvětovou krizí. Díky redukcím státních výdajů v rozpočtu je ohrožena i oblast dopravních staveb, naopak vodohospodářské stavby (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod) by se měly udržet díky rozsáhlým finančním  prostředkům z evropských fondů. Dá se očekávat, že poptávka po bydlení se během 2-3 let opět zvýší a přispěje k dlouhodobější stabilitě stavební produkce.

Z dlouhodobého hlediska má stavebnictví dobré perspektivy, z hlediska trhu práce je situace složitější. Vzhledem k nízké mzdové úrovni a malému zájmu o uplatnění ve stavebnictví ze strany mladých lidí bude toto odvětví čelit v příštích letech silnému odlivu pracovních sil. Částečně se tento pokles podaří tlumit díky (již dnes rozsáhlé) zahraniční zaměstnanosti, přesto by počet pracovníků v sektoru mohl významněji klesnout.

Stavebnictví trpí výrazným nedostatkem kvalitních řemeslníků, což je způsobené všeobecným poklesem zájmu o učňovské obory. Vzhledem k měnícím se preferencím nových generací, které přicházejí na trh práce, bude jen velmi obtížné tento trend změnit. Je však třeba zdůraznit, že stavební profese a řemesla obecně mají dlouhodobě lepší perspektivu než profese v montážních závodech průmyslových podniků a nejsou  ohrožené přesunem do zemí s levnější pracovní silou. Málo kvalifikované pomocné profese budou sice obsazeny zahraničními dělníky, avšak u pracovních míst s vyšším požadavkem na odbornost, na komunikaci s klientem a s vyšší mírou odpovědnosti budou mít čeští zaměstnanci dobré vyhlídky do budoucna. Mezi nové a nedostatkové profese budou patřit např. pracovníci s kombinovanými znalostmi (stavebnictví-elektrotechnika-automatizační technika) a orientací v nových trendech stavebního trhu (inteligentní budovy, úspory energií). 

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 712) 30 % zde
Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 713) 19 % zde
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311) 11 % zde
                   Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN