budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Těžba ostatních nerostných surovin

Těžba ostatních nerostných surovin

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Tento oddíl obsahuje těžbu a úpravu železných rud a rud neželezných mimo uran a thorium (OKEČ 13) a dále těžbu a úpravu ostatních nerostných surovin jako je kámen, vápenec, břidlice a písky, kromě živičných, dále štěrk, kaolín, jíl, chlorid sodný, brusné materiály, drahé kameny, křemen, slída, asfalt ap. (OKEČ 14). Nepatří sem těžba uhlí, ropy a zemního plynu. Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Zaměstnanost v odvětví těžby nerostných surovin (vyjma uhlí, ropy, plynu apod.) se v ČR pohybuje dosti nízko, podílí se pouze 0,2 % na celkové zaměstnanosti.  ...více...

Budoucnost odvětví  

„Těžba nerostných surovin“ zahrnuje na území České republiky především těžbu surovin pro stavební výrobu, sklářství a chemický průmysl. Zejména v případě stavebních hmot jsou do budoucna dostatečné zdroje a rozsah těžby tak bude záviset především na poptávce stavebnictví a dynamice tohoto nejvýznamnějšího odběratelského odvětví.

Těžba nerostných surovin má pouze okolo 11,2 tisíce zaměstnanců. Pracovní místa v odvětví budou v příštích letech spíše zanikat než vznikat, protože vyhlídky vývoje stavebnictví a sklářství jsou méně pozitivní. Celkový pokles zaměstnanosti by v letech 2008-2020 mohl dosáhnout 11,5 %. Na jedné straně se na poptávce po nerostných surovinách v nejbližších letech nepříznivě projeví hospodářská krize a pokles tempa růstu bytové a kancelářské výstavby, na druhé straně rozsáhlé dopravní a vodohospodářské stavby budou pokračovat díky možnosti čerpání nemalých prostředků z fondů EU. Odvětví má však dlouhodobý potenciál a jeho perspektivy by po odeznění hospodářské krize měly být opět dobré. Ke změnám kvalifikační a profesní struktury přesto dojde. Snižování počtu zaměstnanců ohrozí zejména pracovníky se základním vzděláním, kterých je v těžbě nerostných surovin přibližně jedna sedmina. Představuje to nejvyšší podíl této vzdělanostní skupiny na celkové zaměstnanosti ze všech odvětví české ekonomiky.

Na druhé straně bude odvětví ve větší míře ohrožené poklesem počtu absolventů. Tento průvodní jev demografických změn v ČR sice zasáhne všechna odvětví ekonomiky, avšak negativní důsledky pro těžbu nerostných surovin budou zvýrazněny poklesem zájmu mladých lidí o práci v primárním a částečně i sekundárním sektoru. Odvětví bude díky nedostatku náhrady ze škol tlačené k vyšší automatizaci a zvyšování produktivity práce.

Dlouhodobý potenciál těžby nerostných surovin v ČR bude zvyšovat poptávku po pracovnících s vyšší kvalifikací, kteří zajistí jednak aplikaci technologických inovací samotných zařízení pro těžbu a úpravu surovin, stejně jako rozvoj nových metod vyhodnocování kvality a výtěžnosti ložisek. Na významu budou postupně nabývat i profese a kvalifikace využitelné při rekultivaci již vytěžených ložisek a odstraňování následků ekologických škod. Jde o obdobu trendu v odvětví těžby uhlí.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení (KZAM 833) 21 % zde
Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami a kameníci (KZAM 711) 17 % zde
Řidiči motorových vozidel (KZAM 832) 10 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN