budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Pozemní doprava

Pozemní doprava

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Pozemní doprava zahrnuje železniční dopravu osobní a nákladní, pravidelnou městskou či příměstskou osobní dopravu autobusy, tramvajemi, trolejbusy, podzemní a nadzemní dráhou ap., dále dálkovou pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu, provozování taxislužby a pronájem vozidel s řidičem. Dále k odvětví pozemní dopravy patří silniční nákladní doprava kamiony, chladírenskými vozy, cisternami, přeprava osobních vozů, odvoz odpadů, potrubní doprava ropy, plynu ap. (OKEČ 60). K tomuto odvětví rovněž náleží manipulace s náklady a jejich skladování a dále činnosti cestovních kanceláří (OKEČ 63). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl pozemní dopravy na celkové zaměstnanosti v ČR v letech 2001-2007 jen mírně kolísal a nevykazoval jednoznačný dlouhodobý trend. V roce 2007 činil 5,7 %. V EU-15 i EU-27 byl nižší, pohyboval se kolem 4 %. ...více...

Budoucnost odvětví

Odvětví dopravy je výrazně koncentrováno v Praze (až dvě třetiny zaměstnanosti), což je způsobené významem Prahy jako dopravního uzlu a tím, že si největší dopravní společnosti logicky volí jako své sídlo právě hlavní město. V odvětví působí několik významných trendů, které se odlišně projevují v železniční a v silniční dopravě a rozdílný vývoj se očekává i v přepravě osobní a nákladní.

Pozemní nákladní doprava (zejména silniční) v posledních letech rostla jako důsledek zvyšující se průmyslové výroby, exportu a také maloobchodní spotřeby českých domácností. V případě osobní dopravy trh víceméně stagnoval (počet přepravených osob zůstal přibližně stejný u železniční dopravy a městské hromadné dopravy, výrazněji poklesly výkony pouze u autobusové přepravy).

Růst pozemní dopravy byl tedy výrazně ovlivněn průmyslovou konjukturou a situací, kdy průmysl měl v ČR největší podíl na HDP ekonomiky ze všech členských zemí EU. Z těchto důvodů a také při porovnání s vyspělými zeměmi (například v Německu má pozemní doprava aktuálně pouze 3,7 % podíl na zaměstnanosti, podíl v ČR dosahuje 5,7 %) se zdá, že aktuálních téměř 285 tisíc zaměstnaných (rok 2008) představuje pro toto odvětví vrchol a v příštích letech se bude spíše snižovat. Dopady finanční a hospodářské krize na odvětví pozemní dopravy jsou také výrazné. Ještě ve třetím čtvrtletí 2008 odvětví trpělo výrazným nedostatkem pracovních sil. Je ovšem třeba si uvědomit, že výrazná poptávka po profesích v dopravě byla způsobena vysokým podílem dopravně náročné průmyslové výroby na HDP ekonomiky. Krize přinesla pro přetížený trh práce výrazné ochlazení. V příštích letech bude poptávka po zaměstnancích v dopravě celkově mírně klesat (přibližně o 5 % v období 2008-2020), vzhledem k tomu, že průmyslová orientace české ekonomiky bude slábnout a více se rozvíjet bude především sektor služeb. Česká republika však bude mít dlouhodobě vyšší podíl zaměstnanosti v dopravě a skladování než vyspělé země EU - díky poloze tranzitní země ve středu Evropy a podílu průmyslu, který oproti ostatním zemím EU zůstane stále vyšší.

V příštích letech by se také měla částečně změnit kvalifikační struktura pracovních sil v odvětví. Nástup nových technologií řízení a sledování dopravy umožní pokles zaměstnanosti řídících a obsluhujících pracovníků, přitom ovšem vzrostou nároky na jejich odbornost. Vzroste poptávka po specialistech na řídící, informační, komunikační a odbavovací systémy. Rozvoj nových technologií (např. technologií, šetrnějších k životnímu prostředí – např. alternativní paliva, logistických - větší rozvoj kombinované dopravy) bude vyžadovat rostoucí počet specialistů a techniků.

Podnikatelé v odvětví budou v příštích letech ovlivněni trendem tzv. „insourcingu“, kdy dopravní firmy budou rozšiřovat okruh činností, které v oblasti dopravy a logistiky zajišťují pro své zákazníky (balení, administrativa, zákaznické služby), které si vyžádají rostoucí počet pracovníků se specifickými kvalifikacemi. Doprava a logistika se tak stane odvětvím s výrazně větším a variabilnějším objemem činností a služeb.

Do odvětví pozemní dopravy jsou řazeny i činnosti cestovních kanceláří. Trendy, které ovlivní poptávku po profesích a kvalifikacích budou v případě cestovních kanceláří obdobné těm, které budou působit v odvětví ubytování. Poroste náročnost spotřebitelů, kteří budou stále častěji vyhledávat produkty a služby, které jim budou šité na míru a bude třeba jim výrazně individualizovat a přizpůsobovat nabídkové balíčky. Zvýší se význam Internetu jako informačního a komunikačního nástroje mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, takže nároky na ICT znalosti, ale i komunikační dovednosti operátorů a pracovníků cestovních kanceláří dále porostou. V odvětví se díky náročnějším zákazníkům zvýší i význam propagace, reklamy a komunikace, což se adekvátně projeví i v poptávce po profesích a kvalifikacích.

S růstem životní úrovně a zájmem Čechů o zdravější životní styl se očekává i další vzestup zájmu o produkty v oblasti wellness – relaxační a ozdravné pobyty, spojené s nabídkou masáží atd. Změna demografické struktury a stárnutí populace se v odvětví také projeví –poroste podíl zákazníků ve vyšším věku, kterým bude třeba na míru přizpůsobovat balíčky služeb a často poskytnout lepší servis s vyšším pohodlím, který bude kompenzovat např. jejich nižší mobilitu.

Klasické katalogové zájezdy v nabídce cestovních kanceláří budou v příštích letech vystaveny tvrdší konkurenci zahraničních cestovních kanceláří a také nabídek supermarketů, které na tento segment budou vstupovat. Zvýšení kvality služeb bude hlavním faktorem konkurenceschopnosti cestovních kanceláří a na poptávce po profesích a kvalifikacích se to jednoznačně projeví. Mezi vysoce žádané profese budou v příštích letech patřit např. tzv. „animátoři“ – tento termín označuje v zemích západní Evropy pracovníka cestovního ruchu, který se stará o program pro účastníky organizovaného zájezdu nebo pro hosty ubytované v dané lokalitě či hotelu. Nejedná se pouze o výlety a zprostředkování informací o historii, památkách a zajímavostech lokality, pracovník má na starosti i zábavný program pro různé věkové skupiny – soutěže, hry, sportovní vyžití, společenské události a podobně.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Větší obrázek 
Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Řidiči motorových vozidel (KZAM 832) 43 % zde
Řidiči železničních kolejových vozidel a dělnící v příbuzných oborech (KZAM 831) 7 % zde
Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě (KZAM 413) 6 % zde
                  Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN