budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Vzdělávání

Vzdělávání

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví patří činnosti spojené s veřejným a soukromým vzděláváním. Je zde začleněna předškolní výchova a základní vzdělávání, střední všeobecné a odborné vzdělávání ve školách i učňovských zařízeních, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání. Vedle prvotního vzdělávání zaměřeného zejména na děti a mládež sem náleží i vzdělávání dospělých v různých kurzech, doškolovacích zařízeních, patří sem interní stáže, činnost autoškol, leteckých škol, jazykových a uměleckých škol ap. (OKEČ 80). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v odvětví vzdělávání by v příštích letech mohla spíše růst. Podíl vzdělávání na celkové zaměstnanosti (5,9 %) je o něco nižší, než v EU-15 (6,9 %). Díky očekávanému nárůstu disponibilních financí pro školy a vzdělávací instituce..  ...více...

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanosti ve vzdělávání v letech 2001-2007 mírně stagnoval a snížil se z původních 6,5 % na 5,9 %. V rámci EU-27 byl v roce 2007 jen o 1 p.b. vyšší na úrovni 6,9 %. Počet pracovních míst v odvětví vzdělávání poklesl oproti roku 2001 přibližně o 10 tis., čímž se zaměstnanost v odvětví snížila o 3 %. Na pokles počtu pracovních míst měl vliv pokles počtu žáků v základních školách. Ten byl ve sledovaném období velmi výrazný, na počty zaměstnaných v odvětví vzdělávání však neměl tak silné dopady, neboť byl kompenzován zvyšující se participací na dalších vzdělávacích stupních.

V odvětví vzdělávání je přirozeně největší podíl vědců a odborníků, mezi něž patří i všechny učitelské pozice. Dost velký je však i podíl pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (v roce 2007 11%). Jedná se například o školníky, uklízeče apod. Tyto profese jsou často zaměstnávány přímo v odvětví vzdělávání, nikoli outsourcovány, jak tomu často bývá v případě podnikatelské sféry. Ve srovnání s EU tvoří v ČR nekvalifikované profese o něco vyšší podíl na zaměstnanosti v odvětví vzdělávání, což je třeba brát v úvahu při srovnávání kvalifikační struktury odvětví. Ve vzdělanostní struktuře odvětví převažují osoby s terciární úrovní vzdělání, kterých v roce 2007 bylo v ČR 51 %, oproti roku 2002 se tak jejich podíl zvýšil o 8 p.b. Podíl se naopak snížil jak u osob se základní, tak i střední úrovní vzdělání. V porovnání s průměrem států EU-27 je však v ČR podíl zaměstnaných vysokoškoláků stále o 13 p.b. nižší, naopak téměř dvojnásobný je zde podíl zaměstnaných středoškoláků.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
větší obrázek 
Zdroj: [7]
větší obrázek 
Zdroj: [7] 

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 4,2 4,3 2,5 2,7 2,7 2,9
Vědci a odborníci 50,9 53,2 58,6 57,7 57,7 57,7
Techničtí pracovníci 17,4 21,1 15,9 16,5 16,2 15,8
Administrativní pracovníci 3,3 3,0 5,9 5,7 5,6 5,4
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 8,8 6,6 6,9 8,4 6,9 8,1
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2
Kvalifikovaní řemeslníci 1,4 0,3 1,0 0,7 1,1 0,9
Obsluha strojů a zařízení 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13,5 11,4 8,8 7,7 9,3 8,7
Příslušníci armády 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN