budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Chemický průmysl

Chemický průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Odvětví chemického průmyslu se zabývá výrobou základních chemických látek, jako jsou technické plyny, barviva a další základní organické a anorganické látky, průmyslová hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty, syntetický kaučuk, latex, pesticidy a jiné agrochemické výrobky, nátěrové hmoty, mýdla, saponáty, kosmetické přípravky, výbušniny, klihy, želatina, fotochemie a nenahrané nosiče dat, chemická vlákna (OKEČ 24 bez 24.4). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Český chemický průmysl v konkurenční schopnosti zatím zaostává za vyspělými zeměmi, a to jak v samotné EU, tak i mimo ni. I když díky vstupu zahraničního kapitálu a pokračující restrukturalizaci se situace v odvětví postupně zlepšuje ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Zaměstnanost v chemickém průmyslu se v ČR dlouhodobě příliš nemění. Během let 2001-2007 klesla o necelá tři procenta, což znamenalo přibližně 1100 pracovních míst. Většina tohoto poklesu se odehrála ve výrobě základních chemických látek, kde převažují velké podniky, které v tomto období prováděly významnější restrukturalizaci.

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je nízký a v období 2001-2007 došlo v ČR i v EU k jeho mírnému poklesu, v ČR z 0,8 na 0,7 %, v EU-15 z 1,1 % na 0,8 %. Relativní pokles významu chemické výroby z hlediska zaměstnanosti byl způsoben zejména tím, že jiná odvětví zpracovatelského průmyslu rostla ve stejném období velmi výrazně.

Produktivita práce v odvětví výroby chemikálií je oproti průměru EU nízká, ve srovnání s EU-27 téměř třetinová. V roce 2007 dosahovala v ČR hodnoty 34,6 tis. EUR na zaměstnanou osobu, v EU-27 91,6 tis. EUR na zaměstnanou osobu. Tempo růstu produktivity bylo v letech 2001-2007 v ČR vyšší než v EU, dochází tak k postupnému přibližování české a evropské úrovně produktivity práce v tomto odvětví. Zejména v oblasti výroby základních chemikálií měly české podniky výrazné rezervy, které se postupně daří odstraňovat.

Z hlediska vzdělanostní struktury došlo v letech 2001-2007 k poklesu podílu pracovníků se základním vzděláním a nárůstu pracovníku se středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Oproti EU-15 i EU-27 je zde jako i v dalších odvětvích výrazně silnější podíl středoškolsky vzdělaných pracovníků, což souvisí s odlišností vzdělávacího systému a celkovou vzdělanostní strukturou obyvatel u nás.

V letech 2001-2007 nedošlo v chemickém průmyslu k výrazným změnám v profesní struktuře. Skupinami profesí s největším podílem na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví jsou pracovníci obsluhy strojů a zařízení, techničtí pracovníci a kvalifikovaní řemeslníci. Profesní struktura v EU- 15 a EU-27 se liší nižším podílem kvalifikovaných řemeslníků a vyšším podílem administrativních pracovníků a vědců a odborníků. Na tomto příkladu je patrná malá inovační výkonnost českého chemického průmyslu a orientace na méně náročné produkty, které nevyžadují takový podíl vysoce kvalifikovaných profesí na celkové zaměstnanosti.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,1 6,7 9,9 11,7 9,3 10,6
Vědci a odborníci 7,6 7,5 11,3 12,1 11,0 12,0
Techničtí pracovníci 27,9 30,0 20,3 21,7 19,9 20,9
Administrativní pracovníci 4,4 6,3 14,1 10,6 13,2 10,0
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 1,4 2,2 1,5 1,7 1,6 1,8
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Kvalifikovaní řemeslníci 15,6 13,5 8,2 8,0 9,4 8,7
Obsluha strojů a zařízení 31,9 29,8 25,8 26,2 26,7 27,6
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,1 4,0 8,7 7,8 8,7 8,3
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN