budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví náleží výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely. Patří sem výroba léčebných substancí pro výrobu léků, zpracování krve pro zdravotnické účely, hadího a včelího jedu, výroba antibiotik a dalších léků, vakcín a sér, homeopatik, zubního cementu, diagnostických prostředků, vaty a obvazového materiálu (OKEČ 24.4). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Výroba léčiv patří dlouhodobě k velmi perspektivním odvětvím. Kromě očekávaného demografického vývoje v České republice (nárůst starších osob v populaci povede k větší poptávce po léčivech), ji posiluje i trend růstu spotřeby léků ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu dlouhodobě stoupá. I když spotřeba léčiv je na českém trhu výrazněji kryta dovozem, představuje neustálý růst tohoto trhu velkou příležitost pro domácí výrobce. Zaměstnanost ve výrobě léčiv v ČR vzrostla za roky 2001-2007 až o jednu třetinu, což potvrzuje jak šetření pracovních sil, tak samotných podniků.

Pozitivním jevem byl ještě rychlejší růst produktivity práce, která jen během let 2004-2006 stoupla téměř o 38 %, což je výrazně vyšší tempo růstu než zaznamenala EU-27 i EU-15. I tak je produktivita stále nižší, a to zhruba na třetinové úrovni ve srovnání s EU-27. Postupné přibližování české a evropské úrovně produktivity práce ve výrobě léčiv příznivě ovlivňují investiční aktivity výrobců, jejichž produkce na trhy evropských ekonomik velmi rychle roste (např. během let 2000-2006 se zvýšila více než dvojnásobně).

V letech 2001 až 2007 došlo v odvětví výroby léčiv ke změnám ve vzdělanostní struktuře: vzrostl podíl pracovníků s vysokoškolským vzděláním (z 20 na 34 %) a zároveň došlo k poklesu podílu pracovníků jak se základním vzděláním, tak se středoškolským vzděláním. S tím, jak se mění činnosti tuzemských firem a zároveň přicházejí investoři s vyššími nároky na kvalifikace, se tak vzdělanostní struktura přibližuje průměru EU. Tradičně je u nás také nižší podíl pracovníků se základním vzděláním, který v roce 2007 u nás tvoří pouze 3 % a v EU-15 15 %, což souvisí s odlišností vzdělávacího systému a celkovou vzdělanostní strukturou obyvatel u nás.

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je nízký a v ČR i v EU se pohybuje kolem 0,2 %. V období 2001-2007 došlo v ČR i v EU k mírnému nárůstu, u nás z 0,21 % na 0,25 % a v EU-15 z 0, 21 % na 0,28 % podílu tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti.

  V letech 2001-2007 došlo ve farmaceutickém průmyslu k výrazným změnám v profesní struktuře. V tomto období prudce poklesl podíl technických pracovníků o téměř 10 p.b. z původních 40 %. K mírnému poklesu došlo i v podílu kvalifikovaných řemeslníků na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví. Pokles podílu těchto skupin profesí byl kompenzován nárůstem podílu vědců a odborníků rovněž téměř o 10 p. b. Podíl vědců a odborníků na celkové zaměstnanosti tak v tomto odvětví v roce 2007 odpovídal průměru EU-15 i EU-27, který se pohybuje kolem 20 %.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,3 11,5 8,5 8,1 8,6 8,2
Vědci a odborníci 11,0 20,7 17,6 20,3 17,1 20,8
Techničtí pracovníci 40,0 29,3 35,4 32,4 34,8 31,2
Administrativní pracovníci 1,0 7,6 13,6 11,0 13,0 10,3
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 4,1 3,3 0,9 1,5 1,0 1,5
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Kvalifikovaní řemeslníci 16,8 3,0 5,4 4,1 6,1 4,6
Obsluha strojů a zařízení 16,5 18,7 11,5 16,6 12,6 17,4
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4,3 5,8 6,8 5,9 6,7 5,9
Příslušníci armády 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN