budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Vydavatelství a tisk

Vydavatelství a tisk

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví je zařazeno vydávání knih, novin, časopisů a jiných periodik ve formě tištěné i nahrané na zvukových magnetických páskách, CD-ROM nebo publikované on-line. Jde o činnosti nakladatelství, která vydávají kopie původních děl autorů, k nimž vlastní autorská práva, či díla ze své vlastní tvorby. Patří sem rovněž vázání knih nebo grafické činnosti, rozmnožování nahraných nosičů a softwaru (OKEČ 22). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Z hlediska produkce i zaměstnanosti je odvětví výrazně koncentrováno v Praze. Vzhledem k prolínání řady médií a vzniku nových způsobů komunikace a prezentace jde o odvětví také velmi dynamické. ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je v ČR velmi nízký. Mezi lety 2001-2007 došlo pouze k mírnému nárůstu z 0,8 % na 0,9 %.  V Evropské unii vykazuje podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v průměru klesající trend, a to jak v EU-15, tak EU-27. Nárůst zaměstnanosti ve vydavatelství a tisku (přibližně o 8 tisíc osob, což odpovídá 20 % zvýšení) se promítl zejména v oboru polygrafických služeb. Mezinárodní partnerství a zahraniční investice propojily služby v oblasti tisku český trh více s německým – v roce 2006 na něj směřovalo 60 % exportu, opačným směrem byl podíl německého importu do ČR dokonce dvoutřetinový. Růst trhu a zaměstnanosti však výrazněji ovlivnila tuzemská poptávka – v polygrafických službách se za období 2000-2006 zvýšila dvojnásobně.

Produktivita práce je v odvětví výrazně nižší, než je průměr v EU. V roce 2006 byla v ČR na úrovni pouze 17,2 tis. EUR na zaměstnanou osobu, oproti 53,1 tis. EUR na zaměstnanou osobu v EU- 27. Jedním z důvodů nižší produktivity práce je malá koncentrace odvětví – přes polovinu zaměstnanosti představují podniky s méně než 50 zaměstnanci, které nepronikají tolik na trhy EU jako velké podniky a tím mají omezené prostředky pro inovace a investice do svého rozvoje, včetně investic do nejmodernějšího technologického vybavení. Nedostatek kapitálu a malá produktivita práce je ovlivněná i malou kapacitou českého trhu a pokud se čeští výrobci neprosadí výrazněji v zahraničí, budou z hlediska přidané hodnoty a kvalifikační struktury zaostávat za konkurenty ve vyspělých zemích.

Z hlediska vzdělanostní struktury došlo v letech 2001-2007 k poklesu podílu pracujících se základním vzděláním a nárůstu pracovníků se středoškolským vzděláním ze 73 % na 77 %. Podíl pracovníků s terciárním vzděláním se nezměnil. Oproti EU-15 i EU-27 je zde jako i v dalších odvětvích slabší podíl pracovníků se základním vzděláním (kterých bylo v roce 2007 v tomto odvětví v ČR 3 % a v EU-15 25 %), což souvisí s odlišností vzdělávacího systému a celkovou vzdělanostní strukturou obyvatel u nás.

V roce 2001 byli u nás nejvíce zastoupenými pracovníky v tomto odvětví vědci a odborníci, jejichž podíl na celkové zaměstnanosti byl 26,9 %, pracovníci obsluhy strojů a zařízení (21,5 %) a kvalifikovaní řemeslníci (19,8 %). Vysoký podíl pracovníků této profesní skupiny (zejména novinářů a redaktorů) v ČR je ovlivněný určitou roztříštěností českého trhu s tištěnými médii. Velký počet časopisů (vzhledem k celkové velikosti trhu) zvyšuje poptávku po těchto profesích výrazně nad evropský průměr. V letech 2001-2007 došlo k mírnému poklesu podílu pracovníků ve výše zmíněných skupinách na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví. K mírnému nárůstu potom došlo v podílu administrativních pracovníků (10,8 % v roce 2007) a vedoucích a řídících pracovníků (8,1 %  v roce 2007).

Profesní struktura u nás a v EU- 15 a EU-27 se v tomto odvětví výrazně liší. V roce 2001 byli nejvíce zastoupenými pracovníky v EU kvalifikovaní řemeslníci, techničtí pracovníci a až na třetím místě vědci a odborníci. V letech 2001-2007 v EU-15 i EU-27 navíc došlo k velkému poklesu podílu kvalifikovaných řemeslníků. V EU-15 poklesl jejich podíl v těchto letech z 24,6 % na 17,5 %. Proto bylo v roce 2007  v EU-15 v  tomto odvětví v průměru nejvíce technických pracovníků (18,8 %).

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,6 8,1 9,7 11,5 9,4 11,0
Vědci a odborníci 26,9 24,1 14,8 16,6 15,5 17,6
Techničtí pracovníci 13,1 16,6 15,6 18,8 15,4 18,0
Administrativní pracovníci 8,6 10,8 12,0 10,7 11,8 10,7
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 1,0 0,2 1,2 0,7 1,3 0,7
Kvalifikovaní řemeslníci 19,8 22,0 24,6 17,5 24,6 18,2
Obsluha strojů a zařízení 21,5 15,2 10,2 10,1 10,7 10,9
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2,5 3,0 11,9 14,0 11,3 12,7
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN