budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Analýza ČSÚ - Vybrané služby v období recese

Analýza ČSÚ - Vybrané služby v období recese

Český statistický úřad vydal krátkou tematickou analýzu "Vybrané služby v období recese". Analýza se zabývá pouze vybranými službami  (v klasifikaci NACE jde o sekce H, I, J, L, M a N) . V praxi to znamená, že analýza se nezabývá takovými „tržními“ službami, jako je Obchod či Finanční zprostředkování, které jsou vykazovány samostatně, a dále službami, které jsou principiálně „netržní“, i když část je poskytována za přímou platbu – především školství, zdravotnictví a kultura event. veřejná správa.

Jak už název napovídá, cílem analýzy je dokumentovat chování uvedených vybraných služebkrizovém období let 2008 a 2009, na rozdíl od období vrcholící konjunktury 2006 a 2007. I tento užší soubor služeb však můžeme hypoteticky strukturovat v závislosti na očekávaném charakteru jejich vazby na klíčový, sekundární sektor ekonomiky, nebo jinak - na očekávanou míru odezvy na krizi. Za proxy proměnnou byla zvolena produkce zpracovatelského průmyslu:

 • Přímou reakci, čili pokles tržeb v závislosti na krizi zpracovatelského průmyslu, lze očekávat u sekce H - Doprava a skladování;
 • Zprostředkovanou reakci lze očekávat u sekce I Ubytování,  stravování a pohostinství;
 • Činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L) pravděpodobně reagují na situaci v předstihu;
 • Naopak Činnosti v oblasti informačních a komunikačních služeb (sekce J) a Administrativní činnosti (sekce N) mohou na situací reagovat se zpožděním;
 • Konečně odezva v sekci M Činnosti v oblasti profesní, vědecké a technické je a priori nejasná, neboť nelze vyloučit, že právě v krizové situaci je jejich činnost zvlášť žádoucí. 

Následující analýza tyto hypotézy ovšem potvrdí nebo vyvrátí (sic), ale mohla by poskytnout doplňující a možná opomíjené informace o současném stavu ekonomiky.  

Vývoj celkových tržeb vybraných služeb v letech 2006 až 2009

Údaje o vývoji tržeb celého agregátu vybraných služeb (NACE H, I, J, L, M, N) v zásadě odpovídají očekávání, tzn. faktu, že meziroční pokles tržeb začal ve 4. čtvrtletí 2008, stejně jako pokles produkce zpracovatelského průmyslu, a pokračoval do konce analyzovaného období, tj. do konce roku 2009. Zpomalování růstu začalo již v posledním čtvrtletí 2007, podobně jako ve zpracovatelském průmyslu.   (Graf 1)

Graf 1 Zpracovatelský průmysl a vybrané služby (meziroční změny v %, stálé ceny)

Graf 1 Zpracovatelský průmysl a vybrané služby (meziroční změny v %, stálé ceny)

Pozn.: Zpracovatelský průmysl (produkce), vybrané služby (tržby bez DPH)  Pramen: ČSÚ, služby - není-li uvedeno jinak  -  z měsíčních šetření

Vývoj tržeb v jednotlivých sekcích služeb

Přesto jsou mezi jednotlivými typy služeb rozdíly. Začneme rozdíly v časových zpožděních reakce na vývoj zpracovatelského průmyslu:

 • Doprava a skladování (NACE H) reagovala na vývoj bezprostředně (ve 4. čtvrtletí 2008) a její meziroční propad byl do konce roku 2009 významný. Přitom ke  zpomalení růstu docházelo již od 2. čtvrtletí 2007; 
 • Vývoj tržeb v sekci Činnosti v nemovitostech (NACE L) potvrdil očekávání, když pokles tržeb začal v 1. čtvrtletí 2008 a lze jej interpretovat jako významný „předstihový“ signál recese, odrážející spíše vliv finančních faktorů než krizi reálné ekonomiky. Také v případě Ubytování a stravování (NACE I) začal propad v 1. čtvrtletí 2008, tedy ještě v období zpomalování růstu;
 • Tržby v sekci Informační a komunikační činnost (NACE J) začaly podle očekávání meziročně klesat se zpožděním, prakticky až v 1. čtvrtletí 2009. Tržby v sekci Profesních činností (NACE M) začaly rovněž klesat až v roce 2009, v Administrativních činnostech (NACE N) pak v posledním čtvrtletí 2008. 

Neméně zajímavé jsou rozdíly ve velikosti výkyvů (akceleraci a deceleraci růstu): 

 • Největší výkyvy, čili největší pružnost reakce na vývoj zpracovatelského průmyslu, zaznamenaly Administrativní činnosti (NACE N) a Profesní činnosti (NACE M);
 • Naopak nejmenší výkyvy bylo možno pozorovat u Činností v nemovitostech (NACE L), Informačních činností (NACE J) a také v sekci Ubytování (NACE I). Jsou to služby, jejichž vazba na zpracovatelský průmysl není příliš silná;
 • Výkyvy v dopravě a skladování v tomto srovnání vycházejí jako střední. To jen potvrzuje předpokládanou silnou vazbu na výkyvy ve zpracovatelském průmyslu.

Desagregace vybraných sekcí služeb v letech 2008 a 2009
 
Ve snaze blíže pochopit vývoj v jednotlivých sekcích vybraných služeb se ještě pokusíme o desagregaci sekcí, resp. věnujeme pozornost některým vybraným oblastem jednotlivých sekcí:
 

 • V sekci H byl výsledek v roce 2008 příznivě ovlivněn růstem letecké dopravy (oddíl 51) a skladování vč. vedlejších činností v dopravě (oddíl 52) a ještě v roce 2009 růstem tržeb poštovních a kurýrních činností (oddíl 53). Největší propad byl naopak ve vodní dopravě (oddíl 50) a samozřejmě v pozemní dopravě, pokud vyloučíme růst v potrubní dopravě (tj. bez oddílu 49.5);
 • V sekci I klesly tržby v ubytování výrazněji než ve stravování, které jsou tak říkajíc „méně zbytnou potřebou“;
 • V sekci J došlo k propadu tržeb v oblasti filmů a jiných záznamů, částečné v telekomunikační činnosti, ale tržby v oblasti informačních činností (oddíl 63) dále rostly. Po růstu v roce 2008 to vysvětluje jejich relativně malý pokles v roce 2009.
 • V sekci L výrazněji propadly jen tržby realitních kanceláří (oddíl 68.3),
 • V sekci M byl pokles tržeb v oblasti reklamní činnosti (oddíl 73.1) větší než v průměru za celou sekci;
 • V sekci N byly nejvíce postiženy poklesem tržeb činnosti související se zaměstnáním (oddíl 78), zjednodušeně řečeno agentury zprostředkující práci, ale také tržby cestovních kanceláří (oddíl 79).

Graf 2  Agentury práce (tržby, meziroční změna v %, b.c.)

Graf 2 Agentury práce (tržby, meziroční změna v %, b.c.)

  Makroekonomické implikace vývoje služeb

Vývoj vybraných služeb ve dvou rozdílných období má nepochybně i své makroekonomické implikace. I pokles tržeb ve službách totiž přispěl k:

 • celkovému poklesu HPH resp. HDP, i když kvantifikace tohoto vlivu by byla obtížná. Jisté je, že agregát zde analyzovaných služeb nepokrývá celou oblast tržních služeb a tzv. tržní služby jsou pouze podmnožinou veškerých služeb, tedy terciérního sektoru ekonomiky; a jeho dynamika byla nepochybně příznivější než vývoj analyzovaného segmentu;
 • poklesu zaměstnanosti resp. odvozeně růstu nezaměstnanosti. I zde platí, co bylo řečeno o vlivu na HPH, nicméně následující graf uvádí meziroční indexy pracovníků (fyzické osoby) ve vybraných službách za jednotlivá čtvrtletí roku 2009.

A je tu ještě jiná makroekonomická úvaha. V úvodu bylo řečeno, že podíl sekundárního sektoru na zaměstnanosti v Česku je nad průměrem EU, čili podíl terciéru pod jeho průměrem. Totéž ovšem nelze říci o vybraných službách, jak vyplývá z posledního grafu o zaměstnanosti, z něhož lze odvodit:

 • Podíl jednotlivých sekcí tržních služeb v České republice na celkové zaměstnanosti je téměř srovnatelný s jejich podílem v EU či Německu, čili je spíše předimenzovaný vzhledem k celkové úrovni země;
 • Zvlášť vyniká vyšší podíl Dopravy a skladování, což lze jenom zčásti vysvětlit pozicí České republiky jako „logistického centra“ ve středu Evropy;
 • Naopak tzv. Administrativní činnosti, které kromě skutečně administrativních skrývají i již zmíněné agentury práce a cestovní kanceláře, jsou pod průměrem EU 27.

Graf 3 Podíl vybraných služeb na zaměstnanosti (2008)

Graf 3 Podíl vybraných služeb na zaměstnanosti (2008)

Legenda: (1) Doprava a skladování; (2) Ubytování a stravování; (3) Informační činnosti; (4) Činnosti v nemovitostech; (5) Profesní činnosti; (6) Administrativní činnosti

Bariery podnikání (rozdíl mezi průmyslem a službami)

Konečně poslední informace je zajímavá, i když už byla použita v jiné souvislosti.5 Jde o odhad možných barier podnikání na základě dotazů v konjunkturálním průzkumu, kde se nápadně liší výsledky průmyslu jako celku a tržních služeb.

Z porovnání obou částí grafu totiž vyplývá, že:

 • Bariery v oblasti služeb jsou v průměru podstatně menší než v průmyslu, především poptávka limituje služby méně, a to I v období krize;
 • Neméně zajímavé je zjištění, že ani v období konjunktury nebyly služby tak limitovány nedostatkem pracovníků  a pochopitelně i subdodávek (materiálu a zařízení) jako průmysl;
 • A i proto ani finanční bariera nebyla ve službách tak významná jako v průmyslu.

 Graf 4a  Bariery podnikání v průmysluBariery podnikání v průmyslu

Graf 4b  Bariery podnikání ve službáchBariery podnikání ve službách

Tento poznatek není triviální. Jakkoliv lze totiž diskutovat o významu služeb pro ekonomiku, je jisté, že služby jsou do určité míry stabilizujícím faktorem ekonomiky, a to tím více, čím méně jsou přímo závislé na průmyslu. (O tom, že naopak nejsou samospasitelné, svědčí situace v zemích, kde mají vysoký podíl.)
 
 
Zpracoval:    Ing. Václav Kupka, CSc.
analytik
útvar statisticko-ekonomických analýz ČSÚ
tel.: 274 054 248, e-mail: vaclav.kupka@czso.cz

 

Celý článek na stránkách ČSÚ naleznete zde. Analýza ČSÚ v dokumentu WORD ke stažení na stránkách ČSÚ zde.

   

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN